Voorwaarden

Artikel 1 – Definities


Deelnemer: Een ieder die een overeenkomst sluit met Energetic Training.
Inschrijfformulier: De overeenkomst tussen Energetic Training en de deelnemer.
Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door de deelnemer aan Energetic

Training zoals weergegeven op het inschrijfformulier.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Energetic Training en iedere deelnemer.

 

2.2 Alle artikelen in deze deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeven van de bestuurder van Energetic Training en alle personen die voor Energetic Training werkzaam zijn en/of door Energetic Training zijn ingeschakeld.
2.3 Afwijkingen van deze deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 – Inschrijving

 

3.1 De inschrijving tussen Energetic Training en de deelnemer komt tot stand op het moment dan de deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in het inschrijfformulier heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of de deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van Energetic Training. De deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of tot het moment dat deze door de deelnemer schriftelijk of per e-mail is beëindigd. Het beëindigen kan op elk moment plaatsvinden.

3.2 Het door de deelnemer ingevulde inschrijfformulier en deze deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Energetic Training en de deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.3 De deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Energetic Training aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de inschrijving noodzakelijk zijn- tijdig aan Energetic Training worden verstrekt.

3.4 Een abonnement of een 10-rittenkaart is persoonsgebonden, indien familieleden, vrienden of bekenden gebruik willen maken van abonnement of rittenkaart dan is dat mogelijk mits de deelnemer een inschrijfformulier heeft ingevuld en ondertekend.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 Energetic Training hanteert GEEN inschrijfkosten en/of administratiekosten.

Wanneer de deelnemer zich tijdens een lopend kwartaal inschrijft voor een abonnement dan ontvangt de deelnemer na inschrijving een factuur per E-mail met daarop het totaalbedrag van de door jouw gekozen trainingen van het desbetreffende kwartaal. Deze dient handmatig overgemaakt te worden. Vanaf het eerst volgende kwartaal loopt de betaling voor het abonnement via automatisch incasso.

 

4.2 Betalingen die reeds door de deelnemer zijn betaald worden niet gerestitueerd.
Indien je onverhoopt langer dan 2 weken niet kunt trainen in geval van overmacht bijv. zwangerschap, ziekte, blessure of verhuiszing dan kan er in overleg een regeling getroffen worden. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een regeling te treffen, dit dient direct schriftelijk of per e-mail  te worden aangegeven.

In het geval van een ziekte, blessure is een medisch bewijs noodzakelijk alvorens er een eventuele regeling getroffen kan worden

 

4.3 Energetic Training behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en te wijzigen.

4.4 Abonnementen lopen per kwartaal en 10-rittenkaarten hebben een geldigheidsduur van 6 maanden.
Het is altijd mogelijk om in te stromen met trainen, alleen de resterende trainingen van het desbetreffende kwartaal moeten dan betaald worden.

Artikel 5 – Opzegging inschrijving

5.1 Opzegtermijn abonnement: minimaal 1 maand voorafgaand aan het nieuwe kwartaal kun je jouw lidmaatschap beëindigen of wijzigen. Wanneer je dit niet doet dan worden de kosten hetzelfde als in het voorgaande kwartaal alsnog in rekening gebracht en loopt alles hetzelfde door dan voorheen.

Opzegging of wijziging dient schriftelijk per mail te worden ingediend.
5.2 Energetic Training heeft het recht om de inschrijving zonder restitutie met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:
–       De deelnemer zich naar mening van Energetic Training schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag.

        –       De deelnemer de regels van Energetic Training stelselmatig overtreedt. 
Artikel 6 – Risico en aansprakelijkheid 6.1 Het gebruik van de faciliteiten van Energetic Training zijn geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemer, ongeacht of deze op of buiten het eigen terrein van Energetic Training hebben plaatsgevonden.

6.2 De deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of anderen lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitvoeren van oefeningen noodzakelijk is. De deelnemers is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

6.3 Zowel Energetic Training als haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessure van de deelnemer en/of derden. De deelnemer wordt geadviseerd om zich hiertoe afdoende te verzekeren. Energetic Training adviseert haar deelnemers om vooraf en vervolgens periodiek een sportonderzoek te ondergaan. Dit wordt zeker aanbevolen aan leden ouder dan 35 jaar. 

  • Deelname aan trainingen van Energetic Training geschiedt geheel op eigen risico.6.4 Energetic Training en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer en/of derden.

 

6.5 De deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Energetic Training, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of bewuste schuld van de deelnemer.

6.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Energetic Training en ieder ander van wiens hulp Energetic Training gebruik maakt bij de uitvoering van de activiteiten.

Artikel 7 – Persoonsgegevens en privacybeleid
7.1 De deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Energetic Training verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en e-mailadres.

7.2 Energetic Training zal alle data van de deelnemer na opzegging van de inschrijving op verzoek van de deelnemer vernietigen.

 

7.3 De gegevens van de inschrijver zullen nooit voor een commercieel doel die buiten Energetic Training is gelegen gebruikt worden.

 

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Deze deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van januari 2018.

8.2 In het geval dat enige bepaling in deze deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

8.3 Op deze deelnemersvoorwaarden en alle overeenkomsten door of met Energetic Training aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.4 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de deelnemersovereenkomst tussen de deelnemer en Energetic Training, zullen worden beslecht door te bevoegde rechter te Roermond.